ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

.

ವರ್ಷ

ತಿಂಗಳುಗಳು

 2019-20

ಎಪ್ರಿಲ್19

ಮೇ 19

ಜೂನ್‌19

ಜುಲೈ19

ಆಗಸ್ಟ್19

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌19

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌19

ನವೆಂಬರ್‌19

ಡಿಸೆಂಬರ್‌19

ಜನವರಿ20

ಫೆಬ್ರವರಿ20

ಮಾರ್ಚ್20

2018-19

ಏಪ್ರಿಲ್18

ಮೇ 18

ಜೂನ್‌18

ಜುಲೈ18

ಆಗಸ್ಟ್18

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌18

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌18

ನವೆಂಬರ್‌18

ಡಿಸೆಂಬರ್‌18

ಜನವರಿ19

ಫೆಬ್ರವರಿ19

ಮಾರ್ಚ್19

 2017-18

ಏಪ್ರಿಲ್17

ಮೇ 17

ಜೂನ್‌17

ಜುಲೈ17

ಆಗಸ್ಟ್17

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌17

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌17

ನವೆಂಬರ್‌17

ಡಿಸೆಂಬರ್‌17

ಜನವರಿ18

ಫೆಬ್ರವರಿ18

ಮಾರ್ಚ್18

 2016-17

ಏಪ್ರಿಲ್16

ಮೇ 16

ಜೂನ್‌16

ಜುಲೈ16

ಆಗಸ್ಟ್16

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌16

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌16

ನವೆಂಬರ್‌16

ಡಿಸೆಂಬರ್‌16

ಜನವರಿ17

ಫೆಬ್ರವರಿ17

ಮಾರ್ಚ್17

 2015-16

ಏಪ್ರಿಲ್15

ಮೇ 15

ಜೂನ್‌15

ಜುಲೈ15

ಆಗಸ್ಟ್15

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌15

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌15

ನವೆಂಬರ್‌15

ಡಿಸೆಂಬರ್‌15

ಜನವರಿ16

ಫೆಬ್ರವರಿ16

ಮಾರ್ಚ್16

 2014-15

ಏಪ್ರಿಲ್14

ಮೇ 14

ಜೂನ್‌14

ಜುಲೈ14

ಆಗಸ್ಟ್14

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌14

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌14

ನವೆಂಬರ್‌14

ಡಿಸೆಂಬರ್‌14

ಜನವರಿ15

ಫೆಬ್ರವರಿ15

ಮಾರ್ಚ್15

 2013-14

ಎಪ್ರಿಲ್13

ಮೇ 13

ಜೂನ್‌13

ಜುಲೈ13

ಆಗಸ್ಟ್13

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌13

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌13

ನವೆಂಬರ್‌13

ಡಿಸೆಂಬರ್‌13

ಜನವರಿ14

ಫೆಬ್ರವರಿ14

ಮಾರ್ಚ್14

2012-13

ಏಪ್ರಿಲ್12

ಮೇ 12

ಜೂನ್‌12

ಜುಲೈ12

ಆಗಸ್ಟ್12

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌12

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌12

ನವೆಂಬರ್‌12

ಡಿಸೆಂಬರ್‌12

ಜನವರಿ13

ಫೆಬ್ರವರಿ13

ಮಾರ್ಚ್13

 2011-12

ಏಪ್ರಿಲ್11

ಮೇ 11

ಜೂನ್‌11

ಜುಲೈ11

ಆಗಸ್ಟ್11

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌11

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌11

ನವೆಂಬರ್‌11

ಡಿಸೆಂಬರ್‌11

ಜನವರಿ12

ಫೆಬ್ರವರಿ12

ಮಾರ್ಚ್12

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-09-2020 04:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver