ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
Grivience ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

.

 ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗ/ ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇ೯ಶಕರ ಕಛೇರಿ

ಡಾ ಏಕ್‌ರೂಪ್‌ ಕೌರ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇ೯ಶಕರು

md[at]ksfc[dot]in

080-22250137 / 22250139

 

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

080-22250136

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಭವನ, ನಂ.1/1, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560052.

2

ಕಾಯ೯ನಿವಾ೯ಹಕ ನಿದೇ೯ಶಕರ-1 ಕಛೇರಿ

ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ ಸಿ

ಕಾಯ೯ನಿವಾ೯ಹಕ ನಿದೇ೯ಶಕರು-1

bcs[at]ksfc[dot]in

080-22250130

 

3

ಕಾಯ೯ನಿವಾ೯ಹಕ ನಿದೇ೯ಶಕರ-2 ಕಛೇರಿ

ಮೂತಿ೯ ಎಂ ಎ

ಕಾಯ೯ನಿವಾ೯ಹಕ ನಿದೇ೯ಶಕರು-2

murthy[dot]ma[at]ksfc[dot]in

080-22250129

 

4

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ – ವೃತ್ತ-1 ಕಛೇರಿ

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ವೃತ್ತ-1

venkatesh[dot]n[at]ksfc[dot]in

080-22208719

 

5

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ – ವೃತ್ತ-2 ಕಛೇರಿ

ಅಶೋಕ್ ಹೆಚ್ ಕುರಣಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ವೃತ್ತ-2

kurani[at]ksfc[dot]in

 

080-22261483

 

6

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ – ವೃತ್ತ-3 ಕಛೇರಿ

ಅಶೋಕ್ ಹೆಚ್ ಕುರಣಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ವೃತ್ತ-3

kurani[at]ksfc[dot]in

080-22250133

 

7

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ – ವೃತ್ತ-4 ಕಛೇರಿ

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ವೃತ್ತ-4

venkatesh[dot]n[at]ksfc[dot]in

sec[at]ksfc[dot[co]  

 

080-22263454

 

8

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

ಹೆಗಡೆ ವಿ ಟಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

hegde[dot]vt[at]ksfc[dot]in

080-22250138

 

9

ಆಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗ

ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಎ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)

mis[at]ksfc[dot]co

 

080-22250132

 

10

ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ

 ಸೈಯದ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಹಮಾನ್ 

ವಿಭಾಗದ  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

   (ಕಾನೂನು)

[at]ksfc[dot]in

080-22262579

 

11

ಕಾರ್ಯದಶಿ೯ ವಿಭಾಗ

ಎಂ ಜೆ ಖಾನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾರ್ಯದಶಿ೯)

sec[at]ksfc[dot]co

secyksfc[at]gmail[dot]com                       

080-22208653

 

12

ಖಜಾನೆ ವಿಭಾಗ

 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಖಜಾನೆ)

tr[at]ksfc[dot]in

080-22261476

 

13

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ

ಹೆಗಡೆ ವಿ ಟಿ

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ನಿಯಂತ್ರಣ)

hegde[dot]vt[at]ksfc[dot]in

080-22250134

 

14

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಎ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)

agmit[dot]ksfc[at]karnataka[dot]gov[dot]in

080-22261489

 

15

ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗ

ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   (ವಸೂಲಾತಿ)

vks[at]ksfc[dot]in‌   

  

080-22250128

 

 

 

16

ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ)

 

bdcr[at]ksfc[dot]co

080-22250135

 

17

ವಿಪ್ಪತ್ತು ನಿವ೯ಹಣೆ ವಿಭಾಗ

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌ ಎಸ್

ವಿಭಾಗದ  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

[dot]    [at]ksfc[dot]in

080-22262574

 

18

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ

ಡಾ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಿ&ಆ)

krishna[dot]g[at]ksfc[dot]in

080-22261475

 

 

ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗ/ ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

 

ಉಡುಪಿ ಶಾಖೆ

 ಪ್ರಸಾದ್  ಆರ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

prasad[dot] r[at]ksfc[dot]in

udp[at]ksfc[dot]co

0820-2526305

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಉಡುಪಿ ಶಾಖೆ, 3ನೇ ಮಹಡಿ,                                                                                                                                                                  ಅನಂತ ಟವರ್ಸ್,                                                                                                                                                 ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                                             ಉಡುಪಿ – 576 101.                                                                                                                                                                  

2

ಕಲಬುರುಗಿ ಶಾಖೆ

 ಹುಕುಮ್ ಚಂದ್

 ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

hcp[at]ksfc[dot]in

glb[at]ksfc[dot]co

08472-222394/ 221407

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕಲಬುರುಗಿ ಶಾಖೆ, ನಂ.2-917/1                                                                                                                                                     ಕೆಎಸ್‍ಸಿಎ&ಆರ್‍ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡ,                                                                                                                                      ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ  ಎದುರು,                                                                                                                                               ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                                ಕಲಬುರಗಿ – 585 105.     

 

                                                                    

                                                                        

3

 

ಕಾರವಾರ ಶಾಖೆ

 

ನಾಗರಾಜ್‌ ಜಿ ನಾಯಕ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ngn[at]ksfc[dot]in

kwr[at]ksfc[dot]co

08382-221006 / 221888

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕಾರವಾರ ಶಾಖೆ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ರಾಯ್‍ಕರ್ ಮ್ಯಾನರ್,                                                                                                                                ಕೈಕಿಣಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ–581 301.                                                                                                                 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ                                                                                                                                         

4

ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆ

ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಹೆಗಡೆ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

kpl[at]ksfc[dot]co

08539-225004/ 225005

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆ, ನಂ.37, 1ನೇ ಮಹಡಿ,                                                                                                                                               ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು,                                                                                                                                       ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                                   ಕೊಪ್ಪಳ-583 231.                                                                                                                                                           

5

ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆ

ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಎನ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

subba[dot]reddy[at]ksfc[dot]in

klr[at]ksfc[dot]co

08152-224757

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ,                                                                                                                            ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ,                                                                                                          ಎಂ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                                              ಕೋಲಾರ– 563101 .                                                                                                                                             

6

ಗದಗ ಶಾಖೆ

ಶಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

srb[at]ksfc[dot]in

gdg[at]ksfc[dot]co

08372-220502/ 220541

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಗದಗ ಶಾಖೆ, ಎಲ್‍ಎಲ್ ಕಟ್ಟಡ                                                                                                                                                 ಫೀಡ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಮ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ವೃತ್ತ,                                                                                                       ಗದಗ್ - 582 101.                                                                                                                                         

7

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಖೆ

ರಾಜು ಎಸ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

raju[dot]s[at]ksfc[dot]in

chm[at]ksfc[dot]co

08226-222150 / 222801

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಖೆ, ಎಸ್‍ಪಿಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,                                                                                                                                                  1ನೇ ಮಹಡಿ,                                                                                                                                                            ವಾಣಿಯರ್ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                         ಚಾಮರಾಜನಗರ – 571 313.                                                                                                                                          

8

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಖೆ

ಡಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್‌ ವರಾದ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

warad[dot]vs[at]ksfc[dot]in

cbl[at]ksfc[dot]co

08156-270117

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಖೆ, ಯಶೋಧ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,                                                                                                                                                                                ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ತಿರ,                                                                                                                ನಂ.271/1, 2ನೇ ಮಹಡಿ,                                                                                                                                   ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು,                                                                                                                                              ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                                    ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562 101.                                                                                                                                                

9

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖೆ

ಶ್ರೀಧರ್ ಎ ಎಸ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

sreedhar[dot]as[at]ksfc[dot]in

ckm[at]ksfc[dot]co

08262-230447 234045

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖೆ, ಪಿ.ಬಿ.ನಂ.168,                                                                                                                                                                                         ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈದಾನ ಸಮೀಪ,                                                                                                                          ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                       ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – 577 101.                                                                                                                                  

10

ಚಿತ್ರದುಗ೯ ಶಾಖೆ

ಮೋಹನ್ ಎಸ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

mohan[dot]s[at]ksfc[dot]in

ctd[at]ksfc[dot]co

08194-224411  224410

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಚಿತ್ರದುಗ೯ ಶಾಖೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ,                                                                                                                                               ಐ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ,                                                                                                                                                           ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – 577 501.                                                                                                                                         

11

ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ

ಬಸವರಾಜು ವೈ ಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ykb[at]ksfc[dot]in

tmk[at]ksfc[dot]co

0816-2280089

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.2,                                                                                                                                                      ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು,                                                                                                                                     ಬಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                    ತುಮಕೂರು – 572 103.                                                                                                                                           

12

ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆ

 

ಮಾಲತೇಶ್‌ ಬಿ ಹೆಮ್ಮಗಿ

 

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

 hammigi[dot]mb[at]ksfc[dot]in

dvg[at]ksfc[dot]co

08192- 225049/ 226245/ 225176

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆ, ನಂ.1179/1,                                                                                                                                                                             ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ,                                                                                                                                       ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ,                                                                                                                                               ದಾವಣಗೆರೆ - 577 004.       

 

                                                                                                                                        

13

ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡಿ ಗೌಡ

 ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

gouda[dot]sd[at]ksfc[dot]in

dwd[at]ksfc[dot]co

0836-2322235 /2322700

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ, ಪೂನ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ,                                                                                                                        ರಾಯಪೂರ,                                                                                                                                           ಧಾರವಾಡ – 580 009.                                                                                                                                 

14

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೆ

ಬುಲ್ಲನ ಗೌಡ್ ಸಿ ಜಿ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

[dot]    [at]ksfc[dot]in

blr[at]ksfc[dot]co

08392-242719/ 242105

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೆ, ನಂ:86/2 & 88/2, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ                                                                                                                     ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21,                                                                                                                                                       ಡಿಐಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ,                                                                                                                                 ಬಳ್ಳಾರಿ– 583 102.                                                                                                                                         

15

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶಾಖೆ

 ಗಂಗಾದರ್‌ ಪಿ ಕೋರ್ಪಡೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

koparde[at]ksfc[dot]in

bgk[at]ksfc[dot]co

08354-235478

 

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

08354-235482

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶಾಖೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.18-21,                                                                                                                                                                               6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                              ಜಿ.ಕ್ರಾಸ್, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.24,                                                                                                                                                   ನವನಗರ,                                                                                                                                                                              ಬಾಗಲಕೋಟೆ –587 102.                                                                                                                         

16

ಬೀದರ್‌ ಶಾಖೆ

ನಾಗರಾಜ್‌ ಜಿ ಎಸ್‌

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

nagaraj[dot]gs[at]ksfc[dot]in

bdr[at]ksfc[dot]co

08482-228236 / 226381

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೀದರ್‌ ಶಾಖೆ, 8-9-16, ರಾಚಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,                                                                                                                                 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬೀದರ್-ಉದ್ಗಿರ್ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                             ಜೈಲ್ ಹತ್ತಿರ,                                                                                                                                                              ಬೀದರ್ – 585 401.                                                                                                                                                

17

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಶಾಖೆ

ಎಂ ಜೆ ಖಾನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

khan[dot]mj[at]ksfc[dot]in

mgrd[at]ksfc[dot]co

mjk[at]ksfc[dot]in

080-2225881

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಶಾಖೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಭವನ,                                                                                                                                 1/1, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ  ರಸ್ತೆ,                                                                                                                               ಬೆಂಗಳೂರು - 560 052.                                                                                                                            

18

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಖೆ

ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

prasad[dot]bn[at]ksfc[dot]in

rur[at]ksfc[dot]co

 

080-23197995 / 23197996

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಖೆ, ನಂ.197, 1ನೇ ಮಹಡಿ,  2 ನೇ ಹಂತ,                                                                                                              ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                      ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,                                                                                                                                       ಬೆಂಗಳೂರು- 560 086.                                                                                                                                  

19

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ ಶಾಖೆ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೯ನ ಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

mallik[dot]k[at]ksfc[dot]in

jnag[at]ksfc[dot]co

080-26653446/ 26653447/ 26653448/ 26653449

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ ಶಾಖೆ,  ‌“ಸುಮೋ ಸಾಲಿಟೇರ್”, ನಂ14 3ನೇ ಮಹಡಿ, 37 ʼಎʼ ಕ್ರಾಸ್‌, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                       ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 070.                                                                       

20

ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆ

 

 ಪರಪ್ಪನವರ್ ಎಸ್‌ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

parappanavar[at]ksfc[dot]in

rnag[at]ksfc[dot]co

080-23494628/ 23495821/ 23495812

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆ, ನಂ.197, 2ನೇ ಮಹಡಿ,  2 ನೇ ಹಂತ,                                                                                                              ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                      ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,                                                                                                                                       ಬೆಂಗಳೂರು- 560 086.                                                                                                                                   

21

ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಖೆ

ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಣ್ಣವರ್ ಎಂ ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmm[at]ksfc[dot]in

bgm[at]ksfc[dot]co

0831-2426369/ 2427043

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಖೆ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ,                                                                                                                  ಹೋಟೆಲ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿರ,   ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                        ಬೆಳಗಾವಿ –590 001.                                                                                                                                    

22

ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ

ಅರವಿಂದ್‌ ಓಗಳಾಪುರ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ogalapur[dot]‌a[at]ksfc[dot]in

mng[at]ksfc[dot]co

0824- 2443051/ 2443765

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ, ನಂ.330/50, 3ನೇ ಮಹಡಿ,                                                                                                                                              ಸೋಮಯಾಜಿ ಕಟ್ಟಡ,                                                                                                                                                                  ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                  ಪಿ.ಬಿ.ನಂ.750,                                                                                                                                               ಮಂಗಳೂರು – 575 003.                                                                                                                                    

23

ಮಂಡ್ಯ ಶಾಖೆ

ರಾಜಮುಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ

 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

hbr[at]kafc[dot]in

mnd[at]ksfc[dot]co

08232-226744 & 226745

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮಂಡ್ಯ ಶಾಖೆ, ನಂ.153/ಎ, ಡಿ.ಸಿ.ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ,                                                                                                                                                                                                                   ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಎದುರು,                                                                                                        ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ,                                                                          ಸುಭಾಷ್ ನಗರ,                                                                                                                                      ಮಂಡ್ಯ – 571 401.                                                                                                                                        

24

ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಖೆ

ನಾಗೇಶ್‌ ಎ ಆರ್

 

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ar[dot]nagesh[at]ksfc[dot]in

mdk[at]ksfc[dot]co

 

08272-228588 & 228143

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಖೆ, ನಂ: ಎಲ್-8,                                                                                                                                                                                  ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು,                                                                                                                                             ಮಡಿಕೇರಿ – 571 201.                                                                                                                                                     

25

ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ

ನಾಗೇಶ್‌ ಎ ಆರ್

.

 

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ar[dot]nagesh[at]ksfc[dot]in

mys[at]ksfc[dot]co

 

0821-2344930 /2344531

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ,

ನಂ.ಪಿ 9/1 , 2ನೇ ಮಹಡಿ,

ಸಾಹುಕಾರ  ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,

ಶ್ರೀ  ಕೃಷ್ಣಧಾಮ ಎದುರು                                       ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ,                                           ಮೈಸೂರು570009.                                            

26

ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಖೆ

ಹುಕುಮ್ ಚಂದ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

hcp[at]ksfc[dot]in

ydg[at]ksfc[dot]co

08473-250375/ 250070

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಖೆ, ನಂ.5-2-1B, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ,                                                                                                                                                      ಸಮೀರ ಸದನ,                                                                                                                                                                                                                ಹಳೇ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                             ಯಾದಗಿರಿ – 585 202.                                                                                                                                                                             

27

ರಾಮನಗರ ಶಾಖೆ

ಶಶಿಕಾಂತ್‌ ಸಿ.ಎಮ್.

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

 

scm[at]ksfc[dot]in

rmr[at]ksfc[dot]co

 

 

 

 

 

 

080-27274401/ 27274402

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ರಾಮನಗರ ಶಾಖೆ, ಖಾತಾ ನಂ: 642/2304/2085/1447-ಎ /1447-ಬಿ,                                                                                ವಿದ್ಯಾನಗರ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯತ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು,                                                                                                   ರಾಮನಗರ - 562 159.                                                                                                                                                  

28

ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೆ

ಸುಚೇತ  ಕೆ ಜಿ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

suchetha[dot]kg[at]ksfc[dot]in

rch[at]ksfc[dot]co

08532-227028/ 232111

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.7,                                                                                                                                                ಎಂ.ಪಿ.ನಂ.1-1-53,                                                                                                                                         ಉದಯನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                           ರಾಯಚೂರು– 584 101.                                                                                                                                                                   

29

ವಿಜಯಪುರ ಶಾಖೆ

 ಮನ್ಮತನಾಯಕ್

 ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

 naik[dot]m[at]ksfc[dot]in

bjr[at]ksfc[dot]co

08352-276102

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಖೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‍ನ ಸಮೀಪ,                                                                                                                   ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆ                                                                                                                                       ವಿಜಯಪುರ - 586 101.                                                                                                                                                    

30

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆ

ಮಹೇಶ್‌ ವಿ ಎಮ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

mahesh[dot]vm[at]ksfc[dot]in

smg[at]ksfc[dot]co

08182-229236

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆ,   2 ನೇ  ಮಹಡಿ,                                                                                                                                               ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ,                                                                                                                                                ಬಿ ಹಚ್ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                                     ಶಿವಮೊಗ್ಗ – 577201.                                                                                                                                 

31

ಹಾವೇರಿ ಶಾಖೆ

 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಜಿ ಟೊನ್ನಿ

 ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

cgt[at]ksfc[dot]in

hvr[at]ksfc[dot]co

08375-232362 / 233772

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಹಾವೇರಿ ಶಾಖೆ, ನೀಲನಗೌಡ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್                                                                                                                                                                                               ಎಲ್‍ಐಸಿ ಕಛೇರಿ ಎದುರು,                                                                                                                                ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ,                                                                                                                                                                        ಹಾವೇರಿ–581  110.                                                                                                                                               

32

ಹಾಸನ ಶಾಖೆ

ಪರಶಿವಮೂತಿ೯ ಕೆ ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

kgp[at]ksfc[dot]in 

hsn[at]ksfc[dot]co

08172-268703 / 265429

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಹಾಸನ ಶಾಖೆ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ                                                                                                                                                                   ಹಾಸನ – 573 201.

 

 

 

 

 

 

 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕೋಶ

1

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

icglb[at]ksfc[dot]co

   [dot]  [at]ksfc[dot]in

 

08472-270048

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿಕಲಬುರುಗಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ     ಟಿ - 4, 4 ನೇ ಮಹಡಿ  ,                                                                                              ಸಿ - ಬ್ಲಾಕ್, ಏಷ್ಯನ್ ಗಾರ್ಡನಿಯ ಅಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್,                                                                                 ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಲ್  ಹಿಂಬಾಗ, ಎಸ್ ಪಿ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ,
ಕಲಬುರಗಿ - 585 102

2

ಧಾರವಾಡ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶಿವಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ್

 

ವಿಭಾಗದ  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

 

iacdwd[at]ksfc[dot]co

as[dot]koppad[at]ksfc[dot]in

0836-2322696

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ, ಪೂನ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ,                                                                                                                        ರಾಯಪೂರ,                                                                                                                                           ಧಾರವಾಡ – 580 009.

 

 

                                                                                                                                 

3

ಬೆಂಗಳೂರು - ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

ಮಮತ ಎ

 

ವಿಭಾಗದ  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

 

 

iacblr[at]ksfc[dot]co

mamatha[dot]a[at]ksfc[dot]in

080/2665227

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿಬೆಂಗಳೂರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ , ನಂ.197, 3ನೇ ಮಹಡಿ,  2 ನೇ ಹಂತ,                                                                                                              ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ,                                                                                                                      ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,                                                                                                                                       ಬೆಂಗಳೂರು- 560 086.                                                                                                                                  

4

ಮೈಸೂರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

 

 ಚಂದ್ರು ಕೆ ಪಿ

 ವಿಭಾಗದ  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

mys[at]ksfc[dot]co

[at]ksfc[dot]in

 

0821-2343470/ 2344932

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿಮೈಸೂರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ ನಂ.ಪಿ 9/1 , 2ನೇ ಮಹಡಿ,

ಸಾಹುಕಾರ  ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಧಾಮ ಎದುರು        ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ,                                           ಮೈಸೂರು570009.         

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-10-2021 12:33 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ