ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 

 

.

ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗ/ ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇ೯ಶಕರ ಕಛೇರಿ

ಡಾ ಏಕ್‌ರೂಪ್‌ ಕೌರ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇ೯ಶಕರು

md[at]ksfc[dot]in

080-22250137 / 22250139

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

080-22250136

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಭವನ, ನಂ.1/1, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560052.

2

ಕಾಯ೯ನಿವಾ೯ಹಕ ನಿದೇ೯ಶಕರ-1 ಕಛೇರಿ

ಮೂತಿ೯ ಎಂ ಎ

ಕಾಯ೯ನಿವಾ೯ಹಕ ನಿದೇ೯ಶಕರು-1

murthy[dot]ma[at]ksfc[dot]in

080-22250130

 

3

ಕಾಯ೯ನಿವಾ೯ಹಕ ನಿದೇ೯ಶಕರ-2 ಕಛೇರಿ

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್

ಕಾಯ೯ನಿವಾ೯ಹಕ ನಿದೇ೯ಶಕರು-2

venkatesh[dot]n[at]ksfc[dot]in

080-22250129

 

4

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ – ವೃತ್ತ-1 ಕಛೇರಿ

ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಎ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ವೃತ್ತ-1

agmit[dot]ksfc[at]Karnataka [dot]gov[dot]in

080-22208719

 

5

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ – ವೃತ್ತ-2 ಕಛೇರಿ

ರಾಜಮುಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ವೃತ್ತ-2

hbr[at]kafc[dot]in

080-22261483

 

6

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ – ವೃತ್ತ-3 ಕಛೇರಿ

ಅಶೋಕ್ ಹೆಚ್ ಕುರಣಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ವೃತ್ತ-3

kurani[at]ksfc[dot]in

080-22250133

 

7

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ – ವೃತ್ತ-4 ಕಛೇರಿ

ಎಂ ಜೆ ಖಾನ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ವೃತ್ತ-4

mjk[at]ksfc[dot]in khanmj99[at]gmail[dot]com

080-22263454

 

8

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ  ಮತ್ತು 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೯ನ ಕೆ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 

mallik[dot]k[at]ksfc[dot]in

080-22250138

 

9

ಆಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗ

ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಎ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 

mis[at]ksfc[dot]co

080-22250132

 

10

ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ

ಸೈಯದ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಹಮಾನ್

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

 

legal[at]ksfc[dot]co

rahaman[dot]sa[at]ksfc[dot]in

080-22262579

 

11

ಕಾರ್ಯದಶಿ೯ ವಿಭಾಗ

ಎಂ ಜೆ ಖಾನ್

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 

sec[at]ksfc[dot]co

secyksfc[at]gmail[dot]com

mjk[at]ksfc[dot]in

080-22208653

 

 

 

 

12

ಖಜಾನೆ ವಿಭಾಗ

 

 

tr[at]ksfc[dot]in

080-22261476

 

13

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ

ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಹೆಗಡೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 

 hegde[dot]m[at]ksfc[dot]in

080-22250134

 

14

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಎ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 

agmit[dot]ksfc[at]Karnataka [dot]gov[dot]in

080-22261489

 

15

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ವಿಭಾಗ

 

 

 [at]ksfc[dot]in

 

 

16

ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗ

 ಡಾ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಜಿ  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  krishna[dot]g[at]ksfc[dot]in

080-22250128

 

17

ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

 

 

bdcr[at]ksfc[dot]co

080-22250135

 

18

ವಿಪ್ಪತ್ತು ನಿವ೯ಹಣೆ ವಿಭಾಗ

 ನಾಗರಾಜು ಕೆ

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 

 [at]ksfc[dot]co

080-22262574

 

19

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ

ಹರಿಸ್ವಾಮಿ

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 

hari[dot]swamy[at]ksfc[dot]in

080-22261475

 

 

 

 

ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗ/ ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

ಉಡುಪಿ ಶಾಖೆ

ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

udp[at]ksfc[dot]co

prasad[dot] r[at]ksfc[dot]in

0820-2526305

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಉಡುಪಿ ಶಾಖೆ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಅನಂತ ಟವರ್ಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಉಡುಪಿ – 576 101.

2

ಕಲಬುರುಗಿ ಶಾಖೆ

ಸೋಮೇಶ್‌‌    ‌ ಎಮ್ ಚಿಕ್ಕಮಠ್ 

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

glb[at]ksfc[dot]co

08472-222394/ 221407

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕಲಬುರುಗಿ ಶಾಖೆ, ನಂ.2-917/1 ಕೆಎಸ್‍ಸಿಎ&ಆರ್‍ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ ಎದುರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ – 585 105.

3

ಕಾರವಾರ ಶಾಖೆ

ನಾಗರಾಜ್‌ ಜಿ ನಾಯಕ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

kwr[at]ksfc[dot]co

ngn[at]ksfc[dot]in

08382-221006 / 221888

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕಾರವಾರ ಶಾಖೆ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ರಾಯ್‍ಕರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಕೈಕಿಣಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ–581 301. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

4

ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆ

ಶಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

kpl[at]ksfc[dot]co

srb[at]ksfc[dot]in

08539-225004/ 225005

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಖೆ, ನಂ.37, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ-583 231.

5

ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆ

ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಎನ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

klr[at]ksfc[dot]co

subba[dot]reddy[at]ksfc[dot]in

08152-224757

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ , ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಎಂ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ– 563101 .

6

ಗದಗ ಶಾಖೆ

ಶಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

gdg[at]ksfc[dot]co

srb[at]ksfc[dot]in

08372-220502/ 220541

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಗದಗ ಶಾಖೆ, ಎಲ್‍ಎಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಫೀಡ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಮ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಗದಗ್ - 582 101.

7

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಖೆ

 ನಟರಾಜು ಎ ಟಿ

 ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

chm[at]ksfc[dot]co

 [dot] [at]ksfc[dot]in

08226-222150 / 222801

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಖೆ, ಎಸ್‍ಪಿಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಾಣಿಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ – 571 313.

8

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಖೆ

ಮಮತ ಎ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

cbl[at]ksfc[dot]co

mamatha[dot]a[at]ksfc[dot]in

08156-270117

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಖೆ, ಯಶೋಧ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ತಿರ, ನಂ.271/1, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು, ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562 101.

9

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖೆ

 ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್‌ ಎಂ ಕೆ

 ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ckm[at]ksfc[dot]co

 [dot] [at]ksfc[dot]in

08262-230447 234045

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖೆ, ಪಿ.ಬಿ.ನಂ.168, ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈದಾನ ಸಮೀಪ, ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – 577 101.

10

ಚಿತ್ರದುಗ೯ ಶಾಖೆ

ಮೋಹನ್ ಎಸ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ctd[at]ksfc[dot]co

mohan[dot]s[at]ksfc[dot]in

08194-224411 224410

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಚಿತ್ರದುಗ೯ ಶಾಖೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಐ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – 577 501.

11

ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ

ಪರಶಿವಮೂತಿ೯ ಕೆ ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

tmk[at]ksfc[dot]co

kgp[at]ksfc[dot]in

0816-2280089

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.2, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು, ಬಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು – 572 103.

12

ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆ

ಮಾಲತೇಶ್‌ ಬಿ ಹೆಮ್ಮಗಿ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dvg[at]ksfc[dot]co

hammigi[dot]mb[at]ksfc[dot]in

08192- 225049/ 226245/ 225176

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆ, ನಂ.1179/1, ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 004.

13

ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡಿ ಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dwd[at]ksfc[dot]co

gouda[dot]sd[at]ksfc[dot]in

0836-2322235 /2322700

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ, ಪೂನ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಪೂರ, ಧಾರವಾಡ – 580 009.

14

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೆ

ಬುಲ್ಲನ ಗೌಡ್ ಸಿ ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

blr[at]ksfc[dot]co

[dot] [at]ksfc[dot]in

08392-242719/ 242105

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೆ, ನಂ:86/2 & 88/2, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21, ಡಿಐಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ– 583 102.

15

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶಾಖೆ

 

 

bgk[at]ksfc[dot]co

[at]ksfc[dot]in

08354-235478

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

08354-235482

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶಾಖೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.18-21, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಿ.ಕ್ರಾಸ್, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.24, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ –587 102.

16

ಬೀದರ್‌ ಶಾಖೆ

ನಾಗರಾಜ್‌ ಜಿ ಎಸ್‌

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

bdr[at]ksfc[dot]co

nagaraj[dot]gs[at]ksfc[dot]in

08482-228236 / 226381

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೀದರ್‌ ಶಾಖೆ, 8-9-16, ರಾಚಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬೀದರ್-ಉದ್ಗಿರ್ ರಸ್ತೆ, ಜೈಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ್ – 585 401.

17

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಶಾಖೆ

ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

mgrd[at]ksfc[dot]co

prasad[dot]bn[at]ksfc[dot]in

 

080-2225881

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಶಾಖೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಭವನ, 1/1, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 052.

18

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಖೆ

 

ಬಸವರಾಜು ವೈ ಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

rur[at]ksfc[dot]co

 

ykb[at]ksfc[dot]in

080-23197995 / 23197996

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಖೆ, ನಂ.197, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ಹಂತ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 086.

19

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ ಶಾಖೆ

ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

jnag[at]ksfc[dot]co

prasad[dot]bn[at]ksfc[dot]in

 

080-26653446/ 26653447/ 26653448/ 26653449

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ ಶಾಖೆ, ‌“ಸುಮೋ ಸಾಲಿಟೇರ್”, ನಂ14 3ನೇ ಮಹಡಿ, 37 ʼಎʼ ಕ್ರಾಸ್‌, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 070.

20

ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆ

 ಬಸವರಾಜು ವೈ ಕೆ

 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

rnag[at]ksfc[dot]co

 ykb[at]ksfc[dot]in

080-23494628/ 23495821/ 23495812

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆ, ನಂ.197, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ಹಂತ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 086.

21

ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಖೆ

ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಣ್ಣವರ್ ಎಂ ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು

bgm[at]ksfc[dot]co

dmm[at]ksfc[dot]in

0831-2426369/ 2427043

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಖೆ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ –590 001.

22

ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ

ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

mng[at]ksfc[dot]co

prasad[dot] r[at]ksfc[dot]in

0824- 2443051/ 2443765

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ, ನಂ.330/50, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಸೋಮಯಾಜಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಬಿ.ನಂ.750, ಮಂಗಳೂರು – 575 003.

23

ಮಂಡ್ಯ ಶಾಖೆ

ಡಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್‌ ವರಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು

mnd[at]ksfc[dot]co

warad[dot]vs[at]ksfc[dot]in

08232-226744 & 226745

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮಂಡ್ಯ ಶಾಖೆ, ನಂ.153/ಎ, ಡಿ.ಸಿ.ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಎದುರು, ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ – 571 401.

24

ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಖೆ

ಶಿವಣ್ಣ ಎನ್‌ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು

mdk[at]ksfc[dot]co

ar[dot]nagesh[at]ksfc[dot]in

08272-228588 & 228143

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಖೆ, ನಂ: ಎಲ್-8, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು, ಮಡಿಕೇರಿ – 571 201.

25

ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ

 

ನಾಗೇಶ್‌ ಎ ಆರ್

.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು

mys[at]ksfc[dot]co

ar[dot]nagesh[at]ksfc[dot]in

0821-2344930 /2344531

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ,

ನಂ.ಪಿ 9/1 , 2ನೇ ಮಹಡಿ,

ಸಾಹುಕಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಧಾಮ ಎದುರು ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು570009.

26

ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಖೆ

 ಸುಚೇತ ಕೆ ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು

ydg[at]ksfc[dot]co

hcp[at]ksfc[dot]in

suchetha[dot]kg[at]ksfc[dot]in

08473-250375/ 250070

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಖೆ, ನಂ.5-2-1B, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಸಮೀರ ಸದನ, ಹಳೇ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ – 585 202.

27

ರಾಮನಗರ ಶಾಖೆ

ಶಶಿಕಾಂತ್‌ ಸಿ.ಎಮ್.

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

rmr[at]ksfc[dot]co

scm[at]ksfc[dot]in

080-27274401/ 27274402

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ರಾಮನಗರ ಶಾಖೆ, ಖಾತಾ ನಂ: 642/2304/2085/1447-ಎ /1447-ಬಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯತ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ರಾಮನಗರ - 562 159.

28

ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೆ

ಸುಚೇತ ಕೆ ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು

rch[at]ksfc[dot]co

suchetha[dot]kg[at]ksfc[dot]in

08532-227028/ 232111

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.7, ಎಂ.ಪಿ.ನಂ.1-1-53, ಉದಯನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು– 584 101.

29

ವಿಜಯಪುರ ಶಾಖೆ

ಮನ್ಮತನಾಯಕ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

bjr[at]ksfc[dot]co

naik[dot]m[at]ksfc[dot]in

08352-276102

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಖೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‍ನ ಸಮೀಪ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ - 586 101.

30

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆ

ಮಹೇಶ್‌ ವಿ ಎಮ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು

smg[at]ksfc[dot]co

mahesh[dot]vm[at]ksfc[dot]in

08182-229236

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆ, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ ಹಚ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ – 577201.

31

ಹಾವೇರಿ ಶಾಖೆ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಜಿ ಟೊನ್ನಿ

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

hvr[at]ksfc[dot]co

cgt[at]ksfc[dot]in

08375-232362 / 233772

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಹಾವೇರಿ ಶಾಖೆ, ನೀಲನಗೌಡ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್‍ಐಸಿ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಹಾವೇರಿ–581 110.

32

ಹಾಸನ ಶಾಖೆ

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌ ಎಸ್

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

hsn[at]ksfc[dot]co

ssr[at]ksfc[dot]co

08172-268703 / 265429

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಹಾಸನ ಶಾಖೆ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಸನ – 573 201.

  

 

 ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕೋಶ

1

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

 ಹುಕುಮ್ ಚಂದ್

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

icglb[at]ksfc[dot]co

[dot] [at]ksfc[dot]in

08472-270048

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿಕಲಬುರುಗಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ ಟಿ - 4, 4 ನೇ ಮಹಡಿ , ಸಿ - ಬ್ಲಾಕ್, ಏಷ್ಯನ್ ಗಾರ್ಡನಿಯ ಅಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್, ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಲ್ ಹಿಂಬಾಗ, ಎಸ್ ಪಿ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ,
ಕಲಬುರಗಿ - 585 102

2

ಧಾರವಾಡ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶಿವಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ್

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

iacdwd[at]ksfc[dot]co

as[dot]koppad[at]ksfc[dot]in

0836-2322696

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ, ಪೂನ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಪೂರ, ಧಾರವಾಡ – 580 009.

3

ಬೆಂಗಳೂರು - ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

 

 

iacblr[at]ksfc[dot]co

080/2665227

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿಬೆಂಗಳೂರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ , ನಂ.197, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ಹಂತ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 086.

4

ಮೈಸೂರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ

ಚಂದ್ರು ಕೆ ಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು

mys[at]ksfc[dot]co

[at]ksfc[dot]in

0821-2343470/ 2344932

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮೈಸೂರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗ ನಂ.ಪಿ 9/1 , 2ನೇ ಮಹಡಿ,

ಸಾಹುಕಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಧಾಮ ಎದುರುಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು570009.

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-07-2022 01:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080