ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2017 - 18

೨೦೧೭-೧೮- ಕನ್ನಡಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

 

 

 

ವಿಷಯ

 

 

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್/ನೋಟ

1

ಪೋಸ್ಟ್‌ MoU ಡೌಟ್ ಫುಲ್‌ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ-     ಸುತ್ತೋಲೆ924A

05-04-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.12 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

A-TUFS  ಯೋಜನೆಯ ಟೈಮ್ ಲೈನ್‌ ಅನುಸರಣೆ ಬಗ್ಗೆ-     ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ-16

12-04-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.17 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

SARFAESI ACT  ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ –       ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ - 04

16-05-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

1.41 ಎಮ್  ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೋಲಾರ್‌ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

-912 ( C )

06-06-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.22 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

GST  ಬಗ್ಗೆ– ION 2655

26-07-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.30 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಇ-ಹರಾಜು ಸಂರಚನಾ  (configauration) ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ– ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  2717

28-07-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.15 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಲದ ಮಿತಿ ಏರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   (50.00 ಲಕ್ಷ – 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು) – ಸುತ್ತೋಲೆ

 927

05-08-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

7.45 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ– ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ

 892

29-08-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.93 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ  894

12-09-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

3.46 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು– ಸುತ್ತೋಲೆ 893

12-09-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

12.87 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

ಕೆ.ಎಸ್.‍ಎಫ್.ಸಿ. ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ CERSAI ನ್ನು ದೃಢಿಕರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ-    ಸುತ್ತೋಲೆ 895

21-09-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.78 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ  ಮೈಕ್ರೊ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ-‌ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನದಡಿ ಯೋಜನೆ –        ಸುತ್ತೋಲೆ 913 A

22-09-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

1.41 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ   ಸುತ್ತೋಲೆ   – 927 A

28-09-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

3.28 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

IFCI  ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿ (Venture Capital Fund  )   ಜೊತೆಗೆ SC ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿಯ (Venture Capital Fund )ಯೋಜನೆ         – ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 39

10-10-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

8.45 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನದಡಿ ಯೋಜನೆ – ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  3820

12-10-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

1.56 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23

SC/ST ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಶುಲ್ಕ , ಸಾಲ ವಿತರಣ ಶುಲ್ಕ  ಹಾಗು ಕಾನೂನು ಶುಲ್ಕಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ– ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  3870

16-10-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.99  ಎಮ್  ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24

ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಶೇಷ  ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ ಸಿ/ಎಸ್‌ ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ –         ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 42

23-10-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

1.54 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25

ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಂದ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ  ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ–  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 4053

30-10-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.44 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26

ಹಳೇ ಕಡಿತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ- ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶ– NOTE 24

14-11-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

9.42 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27

ರೆಮ್ಕೋ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಕೋ-ಅಪರೇಟೀವ್‌ ಸೋಸೈಟಿ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ– ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 25

14-11-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.75 ಎಮ್  ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28

GST ಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು – ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  4756

20-11-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

1.51 ಎಮ್  ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29

ದಾವೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ – ಸುತ್ತೋಲೆ

 928

05-12-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

1.95 ಎಮ್  ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31

ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು . ಕೆ.ಎಸ್.‍ಎಫ್.ಸಿ. ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ–  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ

 6841

12-12-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

5.25  ಎಮ್  ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

32

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ– ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 6916

15-12-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.88 ಎಮ್  ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33

ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಸಾಲಗಾರರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ  929

05-12-2017

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

4.79 ಎಮ್  ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

34

ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನದಡಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ– ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 60

01-01-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.35 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

35

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.‍ಎಫ್.ಸಿ. ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ–    ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 7462

04-01-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

1.02 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

36

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ –     ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 7495

06-01-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.85 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

39

SC ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೀಜ ಬಂಡವಾಳ SDP -SCPಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ  ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಧಾನ-           ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 7720

22-01-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

4.60 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

41

ಬಡ್ಡಿ ದರ ರಚನೆ ಸುತ್ತೋಲೆ cir -999

24-01-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

9.63 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

42

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಗ್ಗೆ CRE  - ಸುತ್ತೋಲೆ  1000

02-02-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

13.65 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

43

ಎಂಪನೆಲ್ಮೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಲೋಕಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌– ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  77

12-02-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.67 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

44

ಲೀಗಲ್‌  ಸಲಹೆಗಾರ ನೇಮಕಾತೆ ಬಗ್ಗೆ– ION 81

12-02-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.73  ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

45

ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು . ಕೆ.ಎಸ್.‍ಎಫ್.ಸಿ. ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ –  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 8028

14-02-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

0.70 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

47

SC/ST ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ DIC ಇಂದ ದೊರೆಯುವ ಸಹಾಯ ಧನರೈಟ್‌ಆಫ್‌ ಬಗ್ಗೆ– ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 9067

27-03-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

7.73 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

48

SC/ST ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ– ಸುತ್ತೋಲೆ 1001

27-03-2018

ಕನ್ನಡ

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

1.77 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080