ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ

.

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ನೋಟ
 1

ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ - 167 - 172

 02-06-2021  1.56 ಎಮ್‌ . ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
2 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ      ಪಿ - 83-184 07-06-2021 0.80  ಎಮ್‌ . ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
3 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ-275-283 01-07-2021 6.63 ಎಮ್‌ . ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
4 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ        ಪಿ - 300 06-07-2021 0.18  ಎಮ್‌ . ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
5

ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ ಪಿ - 263-ಪಿ267

15-07-2021 1.82 ಎಮ್‌ . ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮುಂಬಡ್ತಿ   ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಿ261 – ಸಿ257

15-07-2021  5.57 ಎಮ್‌ . ಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
7 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ - 341-ಪಿ343 31-07-2021  1.17  ಎಮ್‌ . ಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 8   ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ    ಮೆಮೋ ಪಿ -334 - ಪಿ 361  31-07-2021 0.55  ಎಮ್‌ . ಬಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
10.7 ಎಮ್‌ . ಬಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
9 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ - 455 -ಪಿ 456 02-09-2021 1.38 ಎಮ್‌ . ಬಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 10 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ - 465 06-09-2021 0.47 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
11 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ - 513 30-09-2021 0.57 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ - 514 30-09-2021 0.63 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 13 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ - 625-  ಪಿ 632 08-11-2021 2.99 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ - 688 01-12-2021 0.02 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15

ಬಡ್ತಿ  ಆದೇಶ  -ಮೆಮೋ  ಪಿ - 735- ಪಿ 737

14-12-2021 1.37 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16

ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮೆಮೋ  ಪಿ - 738

14-12-2021 0.42 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17

 ಮೆಮೋ  ಪಿ - 887

28-03-2022 0.04 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18

ಮೆಮೋ  ಪಿ - 124-ಪಿ126

30-04-2022 1.30 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19

ಮೆಮೋ  ಪಿ - 151

10-05-2022 0.03 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20

ಮೆಮೋ  ಪಿ - 279

10-06-2022 0.05  ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21

ಮೆಮೋ  ಪಿ -  287

15-06-2022 1.26 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22

ಮೆಮೋ  ಪಿ -  366

22-06-2022 0.04 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23

ಮೆಮೋ  ಪಿ -  401

05-07-2022 0.04 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24

ಮೆಮೋ  ಪಿ -  495

29-07-2022 0.04 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  496 29-07-2022 0.04 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  733 29-08-2022 0.04 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 27 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  734 29-08-2022 0.04 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  778-779  15-09-2022 0.02  ಎಮ್‌ . ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  780-785  15-09-2022  0.02  ಎಮ್‌ . ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  821-822 20-09-2022 0.02 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  883 15-10-2022 0.03 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  884 15-10-2022 0.03 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  885 15-10-2022 0.03 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  927 31-10-2022 0.03 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  928 31-10-2022 0.03 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  929 31-10-2022 0.03 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
37 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  968 - ಪಿ 971 15-11-2022 0.07 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  999 18-11-2022 0.02 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
39 ಮೆಮೋ  ಪಿ -  1000 18-11-2022 0.02 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40 ಮೆಮೋ  ಪಿ - 1130-1131 23-12-2022 0.84 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41 ಮೆಮೋ  ಪಿ - 1133 23-12-2022 0.35ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
42 ಮೆಮೋ  ಪಿ - 1149 29-12-2022 0.17 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
43 ಮೆಮೋ  ಪಿ -1316-1317 15-03-2023 0.31 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
44 ಮೆಮೋ  ಪಿ -1390-1392 31-03-2023 1.16 ಎಮ್‌ . ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
45 ಮೆಮೋ  ಪಿ -1393 31-03-2023 0.04 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
46 ಮೆಮೋ  ಪಿ -01 01-04-2023 0.03 ಎಮ್‌ . ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
47 ಮೆಮೋ  ಪಿ -160 18-05-2023 0.38  ಎಮ್‌ . ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
48 ಮೆಮೋ  ಪಿ207-209 29-05-2023 1.03  ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
49 ಮೆಮೋ  ಪಿ -1196 13-02-2023 0.03 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
50 ಮೆಮೋ  ಪಿ -105 26-04-2023 0.04 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
51 ಮೆಮೋ  ಪಿ-286,ಪಿ-289  16-06-2023 1.14 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
52 ಮೆಮೋ  ಪಿ-284,ಪಿ-290-ಪಿ291,ಪಿ293 16-06-2023 1.58 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
53 ಮೆಮೋ  ಪಿ -337 28-06-2023 0.14 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
54 ಮೆಮೋ  ಪಿ - 338 28-06-2023 0.14 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
55 ಮೆಮೋ  ಪಿ -440 27-07-2023 0.15 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
56 ಮೆಮೋ  ಪಿ -441-ಪಿ -442  27-07-2023 0.47 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
57 ಮೆಮೋ  ಪಿ -456-ಪಿ -457  28-07-2023 0.57 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
58 ಮೆಮೋ  ಪಿ -485 03-08-2023 0.18 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
59 ಮೆಮೋ  ಪಿ -507 10-08-2023 0.57 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
60 ಮೆಮೋ  ಪಿ -506-ಪಿ -508  10-08-2023 0.58 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
61 ಮೆಮೋ  ಪಿ -667 07-10-2023 0.66 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
62 ಮೆಮೋ  ಪಿ 1096- ಪಿ1103 07-03-2024 2.42 ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
63 ಮೆಮೋ  ಪಿ -1106 12-03-2024 0.18  ಎಮ್‌ . ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080