ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2021 - 22

.

FY 2021-22 - ಕನ್ನಡಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

 ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ನೋಟ

16

ಆದಾಯದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೃಡೆನ್ಸಿಯಲ್‌ ನಾರ್ಮ್ಸ್ [IRCAP ನಡುವಳಿಗಳು]  -   ಸುತ್ತೋಲೆ  1025

 23-02-2022  3.54  ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
15  

ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 202

24-02-2022  3.64 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುವ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ MSME ಗಾಗಿ

ಬಡ್ಡಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ / ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯ ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ - ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  -ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ

08-02-2022 1.49  ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

13  

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಸ ಮತ್ತು  ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ MSME ಗಾಗಿ

ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ ವೆನ್ಶನ್ / ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೇವೆ ವಲಯದ ಯೋಜನೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 1018

20-01-2022 21.70 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

12

JSoutProx ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟ್ರೋಜನ್(RAT) ಮಾಲ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಭಾರತೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ -3867

07-01-2022 1.69 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
11

ಸೆರ್ಸಾಯಿ  ಮತ್ತು ಸಿಬಿಲ್‌ ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಇ-ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

 ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ -1021

21-12-2021 0.33ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
10

 ಪಾವತಿಸದ ಅವಧಿ ಸಾಲ / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗು ಕೋವಿಡ್‌ ೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೀಡಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -

ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  - 185 

29-11-2021 1.04 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 9

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಯಿಂದ  ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಭದಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೂಲೀಸ್‌ –ಕಮ್-ಸೇಲ್‌ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ  -     ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ -ಸಿ 1916

 04-10-2021  0.88  ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

8

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಭ್ಯತೆ -  ಸುತ್ತೋಲೆ 1017

27-09-2021 1.65  ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಸಾಫ್ಟ್‌ ಸೀಡ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಪರಿಷೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  1720 21-09-2021 5.99 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಆಪರೇಷನಲ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್‌ FY 2021-22  02-08-2021  6.99 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

 MCAR - (ತಿದ್ದುಪಡಿ 2021) -      ಸುತ್ತೋಲೆ 1016  30-07-2021 0.014 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

MCAR - (ತಿದ್ದುಪಡಿ 2021) -   Format 

30-07-2021 0.004 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

 ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ  ವಿಂಗಡನೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ರಚನೆ   - ಕೋವಿಡ್‌ 19 -ಸುತ್ತೋಲೆ 1015 18-06-2021 1.65 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

 

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಇ ಗಾಗಿ 6 % ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನದೊಂದಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು-

ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  - 117

31-05-2021 1.61 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ  ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ  ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -      ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  - 27

07-04-2021

5.83 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ- ಮಾಹಿತಿ 

ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  - 66

06-04-2021

1.22 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080