ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2020 - 21

.

೨೦೨೦-೨೧- ಕನ್ನಡ - ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ನೋಟ

26

ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

01-02-2021 3.46 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25  ಎಸ್‌.ಸಿ / ಎಸ್‌ ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಐ.ಸಿ. ಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಸಹಾಯ ಭೀಜಧನ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವ ಶುಲ್ಕ ವಿದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  3702 27-01-2021  0.92 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಮಾನಾಂತರ ಖಾತರಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ - 3017 29-12-2020  0.63 ಎಮ್. ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23  ಕೋವಿಡ್ -19  ನಿಯಂತ್ರಣ  ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗು ಸಾಲದ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಗ - ಸುತ್ತೋಲೆ  ನುಉ1013  27-10-2020  1.44 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

 CIBIL- ಹೊಸ  ಪ್ರವೇಶಪದ ಲಾಕ್‌ ಔಟ್‌ ನೀತಿ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 1925  22-10-2020  0.64 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21

 Pre MoU  - D -III  ಮತ್ತು MR   ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಚಾರವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   -   ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  -1873

 20-10-2020  0.43 ಎಮ್. ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20

ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ‌(Subvention) ಯೋಜನೆ- MSME ಗಳಿಗೆ  ಸುತ್ತೋಲೆ 1012

22-09-2020 6.67 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19

ಕೋವಿಡ್ -19  ಸಲುವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 10-09-2020 ಲೆಕ್ಕಚಾರ  ಮಾಡಿರುವ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕಂತುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 05

15-09-2020 2.93 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18

ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸವ ಜವಳಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ  ಸಾಲಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  1244

 04-09-2020 4.96 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17

CERSAI-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ-ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 01

26-08-2020 2 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16

ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳ ವಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ - 26

10-08-2020 0.49 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15

CERSAI  - ಆವೃತ್ತಿ  2.0 ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 01

06-08-2020 0.80ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14

ಬಡ್ಡಿದರ ರಚನೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಗ್ಗೆ Cir1011  

 05-08-2020  5.31 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13

ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು  ಮುಕ್ತಾಯಗಳಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ      ಸುತ್ತೋಲೆ  924 (ಇ)   

23-07-2020 0.89 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12

ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿಯಂತ್ರಣ  ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು      ಸುತ್ತೋಲೆ 1010(ಎ)

 24-07-2020 2.80 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11

ಸಾಲ ನೀತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಸುತ್ತೋಲೆ 006

02-07-2020 0.98 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10

ಕೆ ಪಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ              ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 005

22-06-2020 0.71 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ   ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ   320 29-05-2020 0.81 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ವಿಮಾ ಕಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು -  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  224 20-05-2020 3.26 ಎಮ್. ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ದರಡಲ್ಲಿ ಕಡತ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  223

20-05-2020

0.87 ಎಮ್. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ವರ್ಷದ ಮೊದಲ  ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುರಿ  - 2020-21  ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಿ  76

05-05-2020

2.31 ಎಮ್. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

MSME - ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ ವೆನ್ಸ್ ನ್‌ ಯೋಜನೆ  - ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರಗೆ ಮಂಜುರಾತಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕದ್ದು.  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 001

23-04-2020

0.84ಎಮ್. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

MSMEs ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 002

02-05-2020

0.63 ಎಮ್. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೊತ್ತ  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ   ಸಿ -27

20-04-2020

 1.45ಎಮ್. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಕೋವಿಡ್ -19 ಗ್ರಾಹಕ ಪತ್ರ

01-04-2020

0.18 ಎಮ್.  ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ಕೋವಿಡ್ -19 ಉಪಶಮನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   ಸುತ್ತೋಲೆ 1010

01-04-2020

1.84ಎಮ್‌ . ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080