ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2018 - 19

.

 

೨೦೧೮-೧೯- ಕನ್ನಡ - ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

 ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

32 

ಅವಧಿ ಸಾಲದ 10% ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನದಡಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ MSME  -

ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 149

30-03-2019

1.47 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31

ಅವಧಿ ಸಾಲದ 10% ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನದಡಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ MSME  -  ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸುತ್ತೋಲೆ 

ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 136

 21-03-2019  0.95 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30   ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಯೋಜನೆ – ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ SME ಘಟಕ ಸ್ತಾಪನೆಗೆ  ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನದಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಮರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು -  ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 67  21-03-2019  2.66 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29   SC ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಜವಳಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 6574

21-03-2019

0.86 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28  ಸಿಬಿಲ್‌  ಪಾಸ್ವರ್ಡ್‌ನ್ನು  ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -  ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ C 5463  30-01-2019  0.58 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27   ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಸಾಯ್‌ ನೋದಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ  - ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ C 5462  30-01-2019  1.01 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26  

ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಬ್ ವೆನ್ಸ್ನ್‌ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  -

ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 102

05-01-2019

2.04 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25   

KIADB ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂಗಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರುವ ಷರತ್ತುನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  -

ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 1006

28-12-2018

1.71 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24   TDS ಅಂಡರ್ GST - ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ION 4573

13-12-2018

2.67 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23   

ಅವಧಿ ಸಾಲದ 10% ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನದಡಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ MSME ಗಳಿಗೆ-‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಧಿಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ - ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  91

04-12-2018

0.48 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22  6 ತಿಂಗಳು ಮೀರಿದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ - ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  35

17-11-2018

4.10 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21  ಸೆರ್ಸಾಯಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ  ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ   C 3612  20-10-2018  0.64 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

 ಅವಧಿ ಸಾಲದ 10% ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನದಡಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ MSME ಗಳಿಗೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ 1005

06-10-2018

2.40 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರೇರಾ ವೇಳೆ ಅನ್ವಯ ಬಗ್ಗೆ-ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ - 40
 12-10-2018  1.19 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18 

 ಸೆರ್ಸಾಯಿ ಜೊತೆ ಶುಲ್ಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ  -  ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 024

10-10-2018

0.85 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17  ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ -  ಸುತ್ತೋಲೆ 3612

20-10-2018

0.64 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16  ಸಿಬಿಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ    -  ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ C 3400

05-10-2018

0.56 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15  ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ಕಂತಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ - ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 2887

05-09-2018

0.46 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14   

ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್‌ ಐಡಿ ಬಗ್ಗೆ

ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ -ಸಿ-2801

 01-09-2018  0.52 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 

KIADB/KSSIDC ಭೂಮಿ/ಷೆಡ್ಡ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ -   ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 30

 30-08-2018  0.77 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12  BESCOM ಬಾಕಿ- ಪರಾವಾನಗಿ ವಿತರಣೆ {(4.09) (IV)} ಬಗ್ಗೆ - ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 15  30-07-2018  10.64 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11   ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಲದ ಮಿತಿ ಏರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - 10-07-2008 ರ ಒಳಗೆ 200 ಲಕ್ಷ ಗಳು - ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 2060  26-07-2018  1.69 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10   

GST ಬಗ್ಗೆ- ನಮೂದುಗಳು -   ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  2073

 27-07-2018  0.99 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ ಸಿ/ಎಸ್‌ ಟಿ

ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ  -  ಸುತ್ತೋಲೆ 1002 (A)

 25-07-2018  1.54 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನದ ಬಗ್ಗೆ -  ಸುತ್ತೋಲೆ 1003

 17-07-2018  3.29 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 1004  17-07-2018   9.42 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6  

ಕೋಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ  ಧನದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ - ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 1591

 02-7-2018  1.62 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪೋಸ್ಟ್‌ MoU ಡೌಟ್ ಫುಲ್‌ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ಮರುಪಾವತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ - ಸುತ್ತೋಲೆ- 924 (C)

 01-06-2018  0.78 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ ಸಿ/ಎಸ್‌ ಟಿ

ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 1002

 02-06-2018  12.19 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3  ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ    -  ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  -  C 437

 

 04-05-2018  0.30 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 SEC 29 ಆಸ್ತಿ ಮಾರಟದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ GST ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -  ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 477  08-05-2018  0.34 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಸ್ಟಾಂಪ್‌ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  -  ಅಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 2  24-04-2018  0.58 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080