ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2016 - 17

.

೨೦೧೬ - ೧೭- ಕನ್ನಡ -  ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ನೋಟ

35

KIADB/KSSIDC ಇಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಮತ್ತು ಷೆಡ್‌ ಗಳ ಅಡಮಾನ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿ ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 42

 

20-03-2017

0.18 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

34

SCST  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗರಿಷ್ಥ ಮಿತಿ -                   ರೂ 10ಕೋಟಿ ವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -          ಸುತ್ತೋಲೆ 925 (A)

 

18-03-2017

0.29 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33

SIDBI ಸಲಹೆ ಅನುಸರಣೆ ಬಗ್ಗೆ-ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ -

ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 144

20-02-2017

0.21 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

32

ನೆಲ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜನೆಯ  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ -  ಸುತ್ತೋಲೆ 912 (B)

24-01-2017

0.16 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31

KIADB/KSSIDC ಇಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರದ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ -  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 35

 

21-01-2017

0.16 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ  -  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  - 5033

 

 

21-01-2017

0.16 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29

ದಿವಾಳಿತನ 2016 ಮತ್ತು SARFAESI Act and RDDB Act ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  -          ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 32

 

30-12-2016

2.29 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28

SICA ACT 1985 ರದ್ದುಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ . -      ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 31

30-12-2016

0.44 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27

500 ಲಕ್ಷ  ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಲಸೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮರು ರೇಟಿಂಗ್   -  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 4305

09-12-2016

0.16 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26

ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಬದಿಸಿದ  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ – 926

02-12-2016

0.53 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25 

ನೆಲ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜನೆಯ  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 912 A

30-11-2016

0.76 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24

ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ಗಳ ಚಲಾವಣೆ ರದ್ದತಿ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 3852

09-11-2016

0.11 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23

ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜನೆಯ  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 105

03-10-2016

0.14 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

krishi kalyan cess ಬಗ್ಗೆ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 2508

 

06-09-2016

0.16 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜನೆಯ  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ  ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 87

 

06-09-2016

0.27 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

Arbitration Clause   contracts/ tenders ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 18

 

 

22-08-2016

0.16 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜನೆಯ  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ -  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 72

 

09-08-2016

0.18 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

ವಿಶೇಷ OTS ಯೋಜನೆಯ (GoK ಸಣ್ಣ ಸಾಲ-10ಲಕ್ಷ) ಆನ್ ಲೈನ್‌ ಬಗ್ಗೆ -  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 2069

 

02-08-2016

0.13 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17

ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜನೆಯ  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 766

30-07-2016

0.15 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಸೌರ ಛಾವಣಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜನೆಯ  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 8

 

27-07-2016

0.19 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

CERSAI ಬ್ಯಾಚ್‌ ಅಪ್‌ ಲೋಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 1693

13-07-2016

0.16 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14

SCST  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗರಿಷ್ಥ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 5-10 CRORES   - ಸುತ್ತೋಲೆ - 925

01-07-2016

0.40 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

ಚಿರಾಸ್ಥಿ ಹಾಗು ಅಗೋಚರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ  ಆನ್ ಲೈನ್‌ CERSAI ಬ್ಯಾಚ್‌ ಅಪ್‌ ಲೋಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 1483

30-06-2016

0.50 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಕಾನುನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು MCA  ಲಾಗ್‌ ಅಗಲು ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ. - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 1451

 

29-06-2016

0.46 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಅಡಮಾನ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್‌ CERSAI ದೃಡಿಕರಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 1354

 

27-06-2016

0.58 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

SIDBI ಸಲಹೆ ಅನುಸರಣೆ ಬಗ್ಗೆ-ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ      FY 2014-15  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ - 38

18-06-2016

25.91 ಎಮ್‌ ಬಿ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಕಾನುನು  ನಿರ್ವಹಣ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನ್ ಲೈನ್‌ ನವೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ - 11

14-06-2016

0.17 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಪೋಸ್ಟ್‌ MoU ಡೌಟ್ ಫುಲ್‌ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ

ಸಾಲದ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ - - ಸುತ್ತೋಲೆ – 924

 

26-05-2016

0.40 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

CERSAI ಶುಲ್ಕದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ -               ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  - 191

25-04-2016

0.28 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜನೆಯ  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ಬಗ್ಗೆ   -  ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ – 36

16-04-2016

0.30 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

 ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ 226 ಮತ್ತು 227 ಬರಹದ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ SARFAESI ಯ ಖಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದು -

Wp no.28182/2013

(GM-DRT)- M/S ದೀಪಕ್‌ ಅಪಾರಲ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಹಾಗು ಇತರೆ  V/S ಸಿಟಿ ಯುನಿಯನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್  -         ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  - 3

16-04-2016

0.27 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

CERSAI ಶುಲ್ಕದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ C-  120

16-04-2016

0.15 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ವಿಶೇಷ OTS ಯೋಜನೆಯ (GoK ಸಣ್ಣ ಸಾಲ-10ಲಕ್ಷ) ಮರುಬಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ - 11

15-04-2016

0.15 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

 ಸುತ್ತೋಲೆ ನಂ. 5(2)/4/2-15-MSME  ಕಾರ್ಯನೀತಿ  ದಿನಾಂಕ 29-09-2015 ಹಿಂಪಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ  -   ಸುತ್ತೋಲೆ – 918 (A)

 

13-04-2016

0.15 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ಕೋಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಮತ್ತು ವೇರ್‌ ಹೌಸ್‌ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ  ಬಗ್ಗೆ  -  ಸುತ್ತೋಲೆ   997

13-04-2016

0.85 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080