ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2010 - 11

.

೨೦೧೦ – ೧೧ - ಕನ್ನಡ -  ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ನೋಟ

40

ಲಿಮಿಟ್‌ ಆಫ್‌ ಅಕಾಮಡೆಷನ್ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  -  ಸುತ್ತೋಲೆ 931

09-03-2011

0.013 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

39

CAR  ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 849 F

24-01-2011

0.012 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

38

ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ – ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಭಾವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 925

31-12-2010

0.010 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

37

ಸ್ಟೋನ್‌ ಕ್ರಷರ್‌ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 878A

09-11-2010

0.012 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

36

ಎಸ್‌ ಸಿ  / ಎಸ್‌ ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೀಜ ಧನ ನಿಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 923

28-10-2010

0.024  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

35

ಲಿಮಿಟ್‌ ಆಫ್‌ ಅಕಾಮಡೆಷನ್ – SIDBI ಇಂದ ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  -   ಸುತ್ತೋಲೆ 906 (B)

19-10-2010

0.009 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

34

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ –ಗುರುತು- ಶಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ -  ಸುತ್ತೋಲೆ 918

17-10-2010

0.59 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33

UPFRONT ಶುಲ್ಕ ಅರ್ಹ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ  ಮತ್ತು LAFD ಮತ್ತು UPFRONT ಶುಲ್ಕ ಮರು ಹೆಸರಿಸುವುದರ  ಬಗ್ಗೆ  – ಸುತ್ತೋಲೆ  922

15-10-2010

0.010  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

32

ಇ – ಹರಾಜಿನ ಮೂಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ- ಮೀಸಲು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯೋಗ – ಸುತ್ತೋಲೆ  921

15-10-2010

0.019 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31

CAR ಯೋಜನೆ ನಿಯೋಜನೆ - ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 920

15-10-2010

0.020  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ನೆರವಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ KIADB ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ KIADB ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗ – ಸುತ್ತೋಲೆ 919

17-09-2010

0.029  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29

ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದು.-  ಸುತ್ತೋಲೆ 917

08-09-2010

1.47 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28

ಇ  - ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗು  ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ  2407

03-09-2010

0.09  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27

 CRE  ವಲಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಿಂಪಡದಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ 915 (A)

31-08-2010

0.08  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26

ಲಿಮಿಟ್‌ ಆಫ್‌ ಅಕಾಮಡೆಷನ್ – SIDBI ಇಂದ ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 906A

04-08-2010

0.84 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25

CRE  ವಲಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 30%   ಭೂ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯೋಜನಾ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಯುವ  ಬಗ್ಗೆ –ಸುತ್ತೋಲೆ 915

27-07-2010

0.09  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24

IDBI  ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ 914

27-07-2010

0.24 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23

ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಂಡ್‌ ಮಿಲ್‌  ವಿದ್ಯುತ್   ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು – ಸುತ್ತೋಲೆ 912A

27-07-2010

0.20 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

CRISIL ಜೊತೆಗೆ MoU -  ಸುತ್ತೋಲೆ 913

26-07-2010

0.17 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

ವಿಂಡ್‌ ಮಿಲ್‌  ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು – ಸುತ್ತೋಲೆ  912

07-07-2010

0.57 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

TUFS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ತಡೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 911

06-07-2010

0.30 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

ಪಾವತಿಸಿದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸೀಲಿಂಗ್‌  - 30 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ವರೆಗೆ  ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಸಿ  ಕಾಯ್ದೆ 1951 ರ sec 28 (1) (d) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್  - ಸುತ್ತೋಲೆ 910

03-07-2010

0.35  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

 GoK   ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಮಾರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ ವಿಶೇಷ OTS ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ  -  - ಸುತ್ತೋಲೆ  877 (B)

03-07-2010

0.62  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ - ಸುತ್ತೋಲೆ 210

17-06-2010

0.42  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಪ್ರೋವೆನ್ಸಿಯಲ್‌  ದಿವಾಳಿತನದ ಕಾಯ್ದೆ – ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 901

17-06-2010

0.10  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಎಸ್‌ ಸಿ  / ಎಸ್‌ ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ- ಅಫಿಡವಿಟ್‌ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ  ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 908 (A)

17-06-2010

0.14  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

MoU – ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. – ಸುತ್ತೋಲೆ 909

15-06-2010

0.26  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುಗಡೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 894

14-06-2010

0.09  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಎಸ್‌ ಸಿ  / ಎಸ್‌ ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ- ಸುತ್ತೋಲೆ 908

11-06-2010

0.23  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

300 ಲಕ್ಷ ಅವಧಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಈಗಾಗಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು  300 ಲಕ್ಷ  ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ 0.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ – ಸುತ್ತೋಲೆ 907

04-06-2010

0.24  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

KYC  -  ಕೆ.ಎಸ್.‌ ಎಫ್.‌ ಸಿ -ಆನ್‌ ಲೈನ್‌  ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 904

02-06-2010

0.11 ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಲಿಮಿಟ್‌ ಆಫ್‌ ಅಕಾಮಡೆಷನ್ – SIDBI ಇಂದ ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 906

01-06-2010

0.08  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 905

01-06-2010

0.10  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

CLCSS  ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 903

29-05-2010

0.09  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಹಿ ಬಗ್ಗೆ -        ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ

19-05-2010

0.58  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

CAR ಯೋಜನೆ ವಲಯ  - ವಿಸ್ತರಣೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 849 (E)

04-05-2010

0.28  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಲಿಮಿಟ್‌ ಆಫ್‌ ಅಕಾಮಡೆಷನ್ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು    – SIDBI - LoC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  Refinance ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 902

20-04-2010

0.13  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

3

ಇ – ಹರಾಜಿನ ಮೂಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ – ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು – ಸುತ್ತೋಲೆ 901 –(A )

15-04-2010

0.31  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಇ – ಹರಾಜಿನ ಮೂಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ - ಸುತ್ತೋಲೆ 901

09-04-2010

0.49  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಾಲ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ - ಸುತ್ತೋಲೆ 827 (B)

07-04-2010

0.09  ಎಮ್‌. ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080