ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2020 - 21

.

  

೨೦೨೦- ೨೧ -ಕನ್ನಡ- ಅಡಳಿತ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ನೋಟ

24 ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕೆ.ಎಸ್. ಎಫ್.ಸಿ. ಜಾಲತಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ-ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 1011 29-01-2021 0.85 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23  ಸಂಸ್ಧೆಯ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 31  28-12-2020  1.44  ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ 46 28-12-2020 1.43  ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21   ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷ 2021  ಸಾರ್ವತಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳು  ಬಗ್ಗೆ -   ಸುತ್ತೋಲೆ 45  01-12-2020  2.46 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಥ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ-  ಸುತ್ತೋಲೆ 44 13-11-2020  2.51 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
19  ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಸಬೆ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 30 16-10-2020 0.44 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18  ವರ್ಗಾವಣೆ / ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  -ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 29 16-10-2020 2.6 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಕೋವಿಡ್-19- ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ -  ಟಿಪ್ಪಣಿ 638 05-10-2020 0.51 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಕೋವಿಡ್-19- ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 41 22-09-2020 1.85 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ವಿಮೆ ಸಂಬಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಿ 589  18-09-2020 1.25 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 40 08-09-2020 0.47 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ವರ್ಗಾವಣೆ / ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 28  31-08-2020 4.55 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಕೋವಿಡ್-19 -ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯತಿ     ಸುತ್ತೋಲೆ 38 14-07-2020 0.45ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11  ಕೋವಿಡ್-19 - ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌     ಸುತ್ತೋಲೆ 39 14-07-2020 8.46ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಬಗ್ಗೆ  -   ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 2 18-05-2020 0.67 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 192 -2020-21 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸುತ್ತೋಲೆ 31 13-05-2020 2.03 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
8 ಗಳಿಕೆ-ಅರ್ಧ ವೇತನ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸುತ್ತೋಲೆ 33 13-05-2020 0.71 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
7 ISO ವಿಭಾಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ       ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 10 12-05-2020 1.13 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
6 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅವಲಂಬಿತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  -ಸುತ್ತೋಲೆ 30 11-05-2020 0.86 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 33%  ʼಸಿʼ  ವರ್ಗದ ನೌಕರರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ- ಕೋವಿಡ್‌  ಸುತ್ತೋಲೆ 29 05-05-2020 0.54 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
4 ಸಂಸ್ಥೆಯ     ನೌಕರರ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 46 24-04-2020 0.71 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
3  ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಪಾಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ    ಸುತ್ತೋಲೆ  27 22-04-2020 1.26 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

2

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ- ಕೋವಿಡ್‌ - ಸುತ್ತೋಲೆ  25 

20-04-2020

0.49 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

1

 ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮನಿಧಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ  25

03-04-2020

0. 96 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080